nederland

Nederland is een klein land. een van de keinste landen van europa. maar het probleem is dat er te veel mesen zijn en te weinig bomen. er zijn namelijk ongeveer 17 miljoen inwoners. en dat allemaal in een heel klein land.

geschiedenis

De bewoningsgeschiedenis van Nederland is sterk verbonden met het ontstaan van de Nederlandse ondergrond. De omgeving veranderde niet alleen door de verdrinkingsgeschiedenis van de Schelde, Rijn, Maas en Eems tijdens het Holoceen, maar andersom is bewoning van grote invloed geweest op het huidige Nederlandse landschap met polders en dijken, met name in de laatste 1000 jaar. De noodgedwongen collectiviteit zorgden voor een bestuur en mentaliteit die mede bijdroegen tot het latere succes van de Nederlandse handel, waarbij ook de geografisch gunstige ligging aan zee en waterwegen van groot belang was. Er wordt ook vaak gesteld, dat het zogenaamde poldermodel, karakteristiek voor de Nederlandse mentaliteit, terug te voeren is op de gemeenschappelijke strijd tegen het water als gemeenschappelijke vijand. De Nederlandse gewesten hebben door de geschiedenis heen wisselende onderlinge relaties gehad, soms samenwerkend, soms rivaliserend. Belangrijke keerpunten zijn de Opstand met zijn onafhankelijkheidsverklaring die vooraf ging aan een periode van grote voorspoed en de Franse inval die het einde betekende van de Republiek en kwam na een lange periode van verval. Als het Koninkrijk der Nederlanden bestaat Nederland sinds 1814 en in min of meer de huidige vorm vanaf 1830 na de Belgische revolutie.

oudheid naar middeleeuwen

Kerkvader Hiëronymus van Stridon beschrijft de verwoesting door de invallende Germanen. De Franken trokken weg uit Toxandrië naar het zuiden langs de Schelde. Rond 430 veroverden de Salische Franken onder Chlodio Doornik, Kamerijk en later Atrecht. Er vormden zich kleine rijkjes naast elkaar, soms samenwerkend met de Romeinen. Veel steden en oppida werden verlaten en de omvang van de bevolking nam vrijwel zeker aanzienlijk af, terwijl er ook sprake was van een economische achteruitgang. De uitstekende Romeinse heerwegen werden verwaarloosd, zodat reizen moeilijker werd en ook gevaarlijker. Door dit alles nam de handel af. In de handel raakte geld in onbruik ten gunste van ruilhandel. Geld werd in deze tijd nog wel als maatstaf gebruikt om de waarde van te ruilen goederen uit te drukken. De agrarisch-urbane samenleving van de Romeinen veranderde in een agrarische samenleving die zich voornamelijk op het platteland afspeelde. Een aanzienlijk aantal nederzettingen bleef echter bewoond, waar de achtergebleven Gallo-Romeinen schikten zich onder de heersende Germanen om daarin uiteindelijk in op te gaan. Met de hergermanisering ontstond een Germaans-Romeins menggebied waar de talen van de verschillende stammen zich uiteindelijk ontwikkelden tot een Germaanse eentaligheid in het noorden en een Romaanse eentaligheid in het zuiden, met als gevolg dat er vanaf de achtste eeuw een taalgrens viel waar te nemen. Boven de taalgrens ontstond het Oudnederlands uit het Oud-Westnederfrankisch. Deze taalgrens stond echter niet in de weg van economische, politieke en culturele verbanden. In deze periode nam ook de geletterdheid af en alleen de geestelijken konden nog lezen en schrijven en die waren daarmee belangrijk bij het bestuur van het land. De Romeinse landbouw met villae verdween volledig om vervangen te worden door de Germaanse hoeves. Er is dan ook wel sprake van Raumkontinuität, aangezien de gronden wel opnieuw werden bewerkt, maar niet van Ortskontinuität. Enige continuïteit werd wel bereikt doordat de Heerkönige — de Duitse benaming van de Frankische stamhoofden of legerleiders — probeerden hun bestuur te legitimeren door zich te vestigen in de oude Romeinse civitates. Ook sloegen ze naar Romeins voorbeeld munten, waarvan de eersten in Soissons aan het einde van de vijfde eeuw. De Galloromeinse en Germaanse adel gingen via huwelijken na verloop van tijd in elkaar op. Ook slavernij, zoals op de markt van Kamerijk, zou blijven bestaan tot de opkomst van het christendom. Hoewel dat nog niet sterk doorgedrongen was in de samenleving en moest concurreren met andere godsdiensten, bleek de kerkorganisatie in staat om de overgang te overleven. Aangenomen wordt dat voordat het christendom de overheersende godsdienst werd in de Nederlanden, er een mengelmoes van heidense geloven bestond. Onder de Romeinen volgde de eerste kerstening die vooral plaatsvond in de steden. De invloed van deze eerste kerstening was echter beperkt en verdween vrijwel na de volksverhuizingen.

google
google logo
laatste nieuws
nederland 2
nederland 2

Nederland is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden op het vasteland van West-Europa. Het wordt in het westen en noorden begrensd door de Noordzee, langs de oostgrens door Duitsland en in het zuiden door België. De hoofdstad van het land is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

romeinen

De eerste ooggetuigenverslagen die zijn opgetekend zijn het gevolg van de komst van de Romeinen. In de Commentarii Rerum in Gallia Gestarum beschreef Julius Caesar zijn gevechten in 57 v.Chr. tegen de Belgae in de zuidelijke Nederlanden. Deze Gallische oorlog is daarmee de overgang van de prehistorie van de nog niet bestaande Nederlanden naar de protohistorie. Overleveringen uit deze periode zijn echter nog steeds schaars, waarbij het nodige verloren is gegaan. Pas in de twaalfde eeuw verbeterde deze situatie aanmerkelijk. Caesar benoemde enkele 'Belgische' stammen, waaronder de Menapii als bewoners van het kustgebied van het huidige Vlaanderen en Zeeland en het deltagebied van de grote rivieren. Ten oosten van hen woonden de Eburones, door hem gerekend tot de Germani cisrhenani. Hoewel de eersten aanvankelijk een succesvolle guerrillastrijd voerden, moesten zij zich uiteindelijk overgeven. De Eburones werden verslagen en vrijwel volledig uitgeroeid. Met de oorlog die de Rijn tot noordgrens maakte van het Romeinse rijk kwam een einde aan de eigen ontwikkeling van deze volken. In een periode van relatieve rust vestigden de Batavi zich in onder andere de Betuwe, terwijl de Cananefates naar het huidige Zuid-Holland trokken. Ten noorden daarvan woonden de Frisii. Het gebied van de Eburones werd in het noorden opnieuw bevolkt door de Frisiavones. Door de burgeroorlog in Rome, maar vooral door opstanden en andere moeilijkheden liet de organisatie van het gebied op zich wachten tot Augustus die het gebied aan de linkerzijde van de Rijn indeelde bij Gallia Belgica. In de Augusteïsche tijd was begonnen met de uitbreiding van het wegennet, vooral gericht op de pacificatie van Noord-Gallië en de verovering van Brittannië en Germanië. Drusus moest voor Augustus het gebied tot aan de Elbe veroveren en wist de Frisii te onderwerpen en met hun hulp de Chauken te verslaan. Na de Varusslag in 9 n.Chr. trokken de Romeinen zich terug over de Rijn. Het gebied daarboven bleef een militaire zone, maar na een belastingmaatregel kwamen de Frisii in 28 n. Chr. in opstand, waarna zij en de Chauken vrijwel onafhankelijk werden van de Romeinen, geholpen door het verschuiven van de aandacht naar de invasie van Brittannië. De Rijn werd hierna de noordgrens of limes van het rijk. Onder Tiberius en Claudius werd het gebied van wingewest omgevormd tot onderdeel van het rijk. Tijdens Claudius kwam de romanisering goed op gang, deels door leden van de adel die tot civitas libera of civitas foederata werden gemaakt, maar vooral door het opnemen van de lokale bevolking in de hulptroepen. Ook de verdraagzame godsdienstige politiek hielp daarbij. Desondanks kwamen in het vierkeizerjaar de Bataven in opstand onder leiding van Julius Civilis, gevolgd door andere stammen. Vooral in het binnenland gaven de stammen echter de voorkeur aan de Pax Romana boven de Germaanse vrijheid. Cerialis wist het gebied weer onder Romeins bestuur te brengen, waarna Germania Inferior in 89 het statuut van volledig onafhankelijke provincie verkreeg. Tijdens deze Flavische tijd werd ook het grensgebied geromaniseerd en namen landbouw met de centuriatio-indeling rond de villa rustica en handel sterk toe. Aan deze periode van economische expansie en sterke bevolkingstoename kwam een einde rond 250. Onder Marcus Aurelius werd de Germaanse druk op de limes groter en begon ook een periode van interne onrust naast een groot tekort in de buitenlandse handel. Tijdens de Romeinse crisis van de 3e eeuw verdween het centrale gezag, waarvan onder andere de Franken gebruik maakten door plunderend de Rijn over te steken. Aan het einde van de eeuw stabiliseerde de situatie zich en verdedigden de Salische Franken als bondgenoten de grens. In de vierde eeuw was er regelmatig sprake van Germaanse invallen, maar het einde van de Romeinse overheersing kwam nadat Stilicho in 402 de Romeinse troepen terugtrok van de grensgebieden om Italië te verdedigen tegen de Goten. In 406 werden de Ripuarische Franken verslagen in de slag bij Mainz door de voor de Hunnen vluchtende Vandalen, Sueven, Alanen, Alemannen en Bourgondiërs die daarna de Rijn overstaken en Gallië overspoelden.

steentijd

Lang voor er sprake zou zijn van een herkenbare Nederlandse identiteit bestond de bewoning in dit gebied uit passerende jager-verzamelaars. Vondsten uit de vroegste periodes zijn spaarzaam en ontbreken bij een aantal periodes volledig. De oudst bekende sporen dateren uit ca. 250.000 BP en zijn resten van een kamp in de Belvédère-groeve bij Maastricht, ruim voor de vorming van de stuwwallen in het Saalien. Neanderthalers verbleven aan het einde van het Midden Pleistoceen en het Laat Pleistoceen in Noordwest-Europa.

Tijdens het Laatglaciaal zijn er vijf culturen te onderscheiden: Magdalénien, Hamburg, Creswell, Federmesser en Ahrensburg. Het volstromen van de Noordzee heeft mogelijk mesolithische jagers naar het vasteland doen trekken, maar continue bewoning is er waarschijnlijk pas geweest vanaf het begin van het Holoceen, het Vroeg Mesolithicum vanaf 10.000 BP. Bekend uit deze periode is de kano van Pesse, voor zover bekend de oudste boot ter wereld.

Uit het Vroeg Neolithicum — de periode waarin de overgang werd gemaakt van nomadisch jagen en verzamelen naar sedentarische landbouw en veeteelt — zijn de bandkeramische cultuur en de Rössencultuur in het lössgebied, de Swifterbantcultuur boven de rivieren en de Vlaardingencultuur in het westen bekend. In het zuiden van Nederland zijn uit de periode daarna sporen gevonden van de Michelsbergcultuur, terwijl de Trechterbekercultuur in het noorden de hunebedden achterliet. In het Laat Neolithicum zijn de Enkelgrafcultuur en daarna de Klokbekercultuur te onderscheiden en begon de overgang naar de bronstijd.

franken, friezen en saksen

Na de val van het West-Romeinse Rijk in West-Europa — het Oost-Romeinse Rijk bleef nog eeuwenlang bestaan — en de daaropvolgende volksverhuizingen raakte het gebied door etnogenese in de zesde en vroege zevende eeuw in drie delen verdeeld. De Friezen woonden langs de kusten, de Saksen in het oosten en de Franken in het zuiden. Clodowech uit de dynastie van de Merovingen wist de Franken te verenigen en een groot deel van Gallië te veroveren. Zijn bekering tot het katholicisme was politiek gezien een sterke zet die hem verzekerde van steun van de Gallo-Romeinse bevolking en de paus. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk bleken de Friezen daar plotseling een centrale ligging te hebben tussen de opkomende Germaanse koninkrijken van de Franken, Angelsaksen en de Scandinaviërs op de Noordwest-Europese handelsroutes. Waar de Franken aanvankelijk zeer weinig belangstelling hadden voor de scheepvaart, waren de Friezen hier op aangewezen in hun land van terpen en water. Was de langeafstandshandel en de geldeconomie in deze periode vrijwel verdwenen, dit gold niet voor de Friezen met Dorestad als economisch zwaartepunt. Deze positie werd vanaf ongeveer 550 versterkt door het verbreken van de Noord-Zuid landroute tussen de Oostzee en de Middellandse Zee door de inval van Slavische volkeren in Oost-Europa. Veel wijst erop dat hun invloed in de zesde eeuw een stuk zuidelijker uitstrekte, mogelijk tot het huidige Antwerpen. Vanaf de zevende eeuw breidde de Frankische invloedssfeer zich in noordelijke richting uit. Friesland werd door de Franken een aantal maal onderworpen, maar de bevolking wist zich ook meerdere keren te bevrijden, vaak na het overlijden van een Frankische koning en de daarop volgende machtsstrijd onder diens zonen.

nederlands weer
Shoutbox
Fruitautomaten spelen
2018-02-01 17:27:40
Fruitautomaten online spelen op www.simbat-gokkast.nl

logeren bij belgen
2016-01-20 18:01:03
vakantie zuid frankrijk surf naar www.sud66.com

Beste planrten site ooit
2015-03-02 12:53:55
Kom op! Bezoek mijn site!!!!!

Legaal-casino.com
2013-11-26 22:41:53
Legaal casino een website over de legaliteit van online casino's Klik op de banner link op de webpagina en bekjk onze nieuwe website Legaal-casino.com

www.cvketel-concurrent.nl
2013-11-03 09:14:11
De beste CV-ketel aanbieding voor het einde van 2013 treft U aan bij www.cvketel-concurrent.nl Goed, voordelig en compleet geïnstalleerd met garanti

Nieuwe vidz!!!
2013-10-17 18:03:10
yo yo yo everybody, (generikb reference for the win) there are a few new vidz on our site so check them out and also check out the youtube channels!

Online casino spellen
2013-09-16 20:07:43
Uw favoriete casino spelletjes. Volg de link van Amsterdams casino voor 10 euro gratis speelgeld.

Epic Site
2013-09-05 20:41:29
Een leuke site voor iedereendie van het de ruimte houdt

christmas tree's
2013-08-14 19:04:14
christmas tree's fore christmas

kip
2013-07-28 18:56:57
sup

bramkip gamervieuw
2013-07-10 16:35:44
just take a luck

SHUT UP!!!
2013-06-26 13:26:36
ok here`s the deal we (bram and i-menno) made a site about smosh and so for the funniest smosh vidz go to http://smosh.wepje.com

vakantie?
2013-06-15 19:50:05
vakantie

announcement
2013-06-11 18:43:30
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelo guys, just to let you know that there will be NEW VIDZ on our site so check them out... -Menno,Rico,Bram,Daan.

yoSHITomario
2013-06-10 19:36:20
please check out all of my site`s: bestevrienden.wepje.com funnyshit.wepje.com familyguy.wepje.com

Casino-keizer.webje.com
2013-06-03 15:36:40
Welkom winnen winnen winnen doe je hier waag gerust een gokje maar vergok niet jezelf..

Willem Schellekens
2013-05-31 04:33:41
Welkom bij play-slots.webje.com winnen winnen winnen doe je hier maak wat geld over en het winnen kan beginnen

Willem Schellekens
2013-05-31 04:30:08
Welkom bij Casinogokje-webje.com winnen winnen winnen doe je hier.

bestevrienden
2013-05-27 22:12:01
Je vindt hier alle geinige filmpjes die er zijn. Geschikt voor kinderen tussen de 10 en de 20 jaar.

Minecraft game's
2013-04-07 09:57:25
this is the best minecraft website you ever will find

clan kip
2013-03-24 11:12:47
dit is een super nice wepsite checkhem effe

clan kip
2013-03-09 15:56:52
runescape clan kip

Casino spellen online
2013-03-07 23:44:07
7 Euro gratis voor het registeren van een account bij 7Red casino, bekent van TV.

chronick.wepje.com
2013-02-07 18:30:43
kijken

roos40
2013-01-31 13:05:26
promoot maffiagames

Casino Spellen
2013-01-06 09:18:44
Speel casino spellen op het internet en win bedragen die kunnen oplopen tot enkele miljoenen euro's.

robin
2013-01-05 11:23:00
welkom op mijn webste

Affiliate marketing
2012-12-13 18:39:46
Wil jij casino spellen of ander casino gerelateerde zaken gaan promoten! Kijk dan is op onze site. Hier vind u alle grote spelers in deze markt.

Alles over Minecraft
2012-08-11 18:57:17
Ken je Minecraft al... het superleuke spel waarmee je moet overleven. Op deze site vindt je alles over dit spel. Kom snel kijken en veel leesplezier:)

Olympische spelen site!
2012-08-03 16:15:42
Alles over de Olympische Spelen weten, met medaille-klassement en heel veel leuke filmpjes. Dan is deze site echt iets voor jou. Kom gauw ! :)

HTML code is niet toegestaan